Mededelingen

Mededelingen van het bestuur

In memoriam Klaas Gezinus Bakker (23 maart 1959 – 7 april 2022)

Een mokerslag!  Zo kwam het bericht van het plotselinge overlijden van onze voorzitter Klaas Gezinus Bakker bij ons binnen. Hoeveel kerken zijn de laatste tijd niet afgestoten, zelfs gesloopt. Voor parkeergarages, partycentrum, winkelcentrum – noem maar op. Dat onze kerk dat lot nog niet beschoren was is voor een belangrijk deel aan Klaas te danken. Niet alleen aan hem, maar wel voor een belangrijk deel.
Voor Klaas betekende kerk: gemeenschap. En hij voelde zich in al zijn haarvaten verantwoordelijk voor de gemeenschap. Niet alleen onze kerkelijke gemeenschap, maar ook via ’t Aol Volk’ voor onze Drentse volksgemeenschap. Ook het Drents als taal staat sterk onder druk, maar toch wisten Klaas en zijn medetoneelspelers de mensen rond die oude volkstaal te binden.
Denken we ook aan de kerstshow met een kerstliturgie die volk trok, volle zalen en meerdere keren. Waar hij jaren samen met anderen vorm aan heeft gegeven. Daartoe aangemoedigd en geïnspireerd door Hans Scholte, met wie Klaas een innige band voelde.
Onze lieve, zorgzame meester en collega, die altijd voor iedereen klaar stond en die niets teveel was. Zo schreef zijn school de  ‘Iemenhof’ in haar advertentie.
Klaas Bakker was een binder, een verbinder van mensen.
Hij had nog een andere bijzondere karaktertrek. Hij had een groot, maar  behoorlijk gesloten innerlijk. Hij vertelde wel van de problemen die hij op zijn weg tegenkwam, maar dat was het dan. Een gesprek daarover – daartoe kwam het niet. Klaas voerde zijn eigen innerlijke strijd.

Wie waarlijk leeft
heeft in zijn hart een onvernietigbare veer,
een stille kracht
die iedere weerstand tart
Geen naam, geen leer
enkel de wil sterker te zijn dan leed en tijd
Aanvaard uw taak, volvoer haar stil
Heb lief en wees bereid.

Deze woorden van Albert Verwey tekenen Klaas Bakker.

Hij kende geen leer, daarvoor was hij te vrijzinnig. Maar wel die wil sterker te zijn dan leed en tijd, waarvan het gedicht spreekt.
Wie hebben allen gezien hoe hij vanuit die kracht vorm gaf aan alles wat hij op zijn weg tegenkwam.
Die kracht had hij ook nodig in het verdriet dat hij op zijn levensweg te verwerken kreeg.
Die kracht had hij ook nodig voor zijn gezin, voor Dineke, Marieke, Klaas, Liane, Lars, Nienke, Bram, Klaas junior.
Wij vroegen ons wel eens af hoe hij het allemaal volhield.

Klaas voelde de bron van die stille kracht. De bron die alle verstand te boven gaat. Klaas sprak er nooit direct over, maar liet de diepte van zijn ziel zien in het orgelspel, vooral het orgelspel na de preek. Daarmee raakte hij velen. Onlangs is zijn 50-jarig jubileum als organist in deze kerk gevierd. Zoon Klaas speelde tijdens de rouwdienst op het orgel van zijn vader, voor zijn vader.
Ruzie kreeg je niet met Klaas. Daar was hij veel te slim voor. Bij meningsverschillen wist hij door handige zetten, nooit door dwang of boosheid, alles weer in goede banen te leiden. Zijn banen.

Buigen in de wind, niet breken in de storm.

Wij hebben met ons kerkje in Klaas een pijler verloren. Maar vertrouwen genoeg overgehouden om deze woorden in de advertentie te zetten.
Dineke, Klaas en Liane, Marieke, Bram en Klaas junior, Lars en Nienke wensen wij heel veel troost en kracht toe .

Klaas Gezinus Bakker ruste in Gods eeuwige vrede.

R. Stoel

Jaarvergadering van de Ver. Van Vrijz. Herv.  Nieuw-Amsterdam/Veenoord e.o.

Datum 20 mei 2022.
Aanvang 11 uur.
Plaats: Vrijz. Kerk  te Nieuw Amsterdam.

Opening  door de technisch voorzitter H.G. Stoel-Snater.

Verslag van de laatste jaarvergadering, mei 2019.  Door omstandigheden niet aanwezig .

Financieel jaarverslag

Verslag kascommissie

Jaarverslag 2020 en 2021.

Bestuur.
Mevr. Zw Geerlings – Wijgers penningmeester
Dhr F. Heerma van Voss.
Aftredend:  Mevr. F . Stuiver- van der  Horst, niet herkiesbaar.
Per 1 mei 2022  is als secretaris en lid van het bestuur afgetreden  Dhr. G. Hilbrands

Vacant: Voorzitter.
secretaris .

Kandidaten kunnen zich melden tot een half uur voor de aanvang van de vergadering.

Rondvraag.

Sluiting.

Bijzondere  ledenvergadering van de Ver. Vrijz. Herv. Nieuw-Amsterdam-Veenoord e.o.
Datum: 20 mei 2022
Aanvang:  onmiddellijk na de jaarvergadering 2022.

Plaats : Vrijz. Kerk Vaart n.z. 50

Gezien de problemen waar onze kerk door het plotselinge overlijden van onze voorzitter Klaas Bakker voor staat, is het van het grootste belang  dat u zoveel mogelijk aanwezig bent.

Het bestuur.